تاریخ‌های سمپوزیوم

تاریخ‌های مهم سمپوزیوم  یکصدسال گردشگری ایران شامل مهلت ثبت نام، ارسال مقاله و برگزاری بدین قرار است:

  • تاریخ برگزاری سمپوزیوم: 27 و 28 مهرماه 1400
  • مهلت ارسال مقالات: 20 تیرماه تا 18 مهرماه 1400
  • مهلت ارسال عکس، فیلم و اسناد: 15 تیرماه تا 18 مهر ماه 1400
  • دور اول سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم: 27، 28 و 29 تیرماه 1400
  • دور دوم سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم: 30 و 31 مرداد ماه 1400
  • دور سوم سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم: 6، 7 و 8 مهر ماه 1400
  • آخرین مهلت ثبت نام در سمپوزیوم: 25 مهرماه ماه 1400
https://tourismsymposium.ir/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/