گشایش سمپوزیوم یک قرن گردشگری ایران بادعوت از وزیر گردشگری

سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران رکوردار برگزاری نشست های علمی باسخنرانی ۱۲۰نفرازاستادان ومتخصصان دروبینارهای پیش سمپوزیوم شد. نخستین سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران به دلیل برگزاری نشست […]

Read more

برگزاری نشست کمیته برنامه ریزی سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران

دوشنبه 12مردادماه1400؛برگزاری نشست کمیته برنامه ریزی سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران نشست کمیته برنامه ریزی سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران با حضور دکتر محمدحسین ایمانی […]

Read more