Posts archive for اکتبر, 2021

گشایش سمپوزیوم یک قرن گردشگری ایران بادعوت از وزیر گردشگری

سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران رکوردار برگزاری نشست های علمی باسخنرانی ۱۲۰نفرازاستادان ومتخصصان دروبینارهای پیش سمپوزیوم شد. نخستین سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران به دلیل برگزاری نشست […]

Read more